בטוחות

איך אנחנו שומרים על הכסף שלכם?

1. מוקמת שותפות מוגבלת בישראל

2. השותפות הישראלית מלווה כ 90% מההון העצמי הנדרש לרכישת הנכס, כ 10% נוספים מושקעים ע"י היזמים.

3. הנכס בארה"ב נרכש עם 25%-30% הון עצמי + משכנתא מבנק מקומי.

4. כנגד ההלוואה, היזמים מעמידים שעבוד צף על מניותיהם וחלילה במקרה של הפרה יסודית של הסכם השותפות מול המשקיעים, הם למעשה מוותרים על אחזקותיהם בחלקם היחסי בחברה בעלת הנכס.

5. שטר זה מוחזק בנאמנות עבור המשקיעים, במשרד עו"ד עזריאל בישראל.